خدمات اختصاصي

درخواست پرستار و مراقب خصوصي:

چنانچه بيمار يا خانواده او در طول بستري ، نياز به حضور پرستار خصوصي يا مراقبت خصوصي داشته باشد. با مراجعه به دفتر پرستاري ، درخواست خود را مطرح نموده و اقدامات لازم انجام مي گيرد.

پرداخت هزينه ها به پرستار يا مراقبت بر اساس تعرفه ي اعلام شده دفتر پرستاري به بيمار اعلام مي گردد و خارج از هزينه هاي درماني بيمار است.

 

واكسيناسيون كودكان:

واكسيناسيون كودكان بر اساس  برنامه مصوب كشوري واكسيناسيون ،بصورت رايگان در كلينيك اطفال ،واقع در طبقه همكف ،راهروي غربي انجام مي گيرد.

 

                           

آموزش به بيمار حين بستري و ترخيص:

آموزش به بیماران بر اساس نوع بیماری و نیازهای آموزشی بیمار ، توسط پرستار مسئول بیمار از بدو پذیرش انجام می شود.آموزشها شامل:تعریف بیماری،مراقبتهای لازم،نحوه مصرف صحیح دارو ها،میزان فعالیت،رژیم غذایی،نحوه مراجعات بعدی و نیز پاسخگویی به سوالات بیماران می باشد.

در زمان ترخیص به بیمار پمفلت آموزشی و برگه آموزش به بيمار ،مرتبط با بیماری داده می شود.

ارجاع به سيستم هاي حمايتي:

در صورت تمایل بیماران،راههای ارتباطی با انجمنهای حمایتی مورد تاييد وزارت بهداشت و درمان و آموزش بزشكي ،شامل انجمنهای :صرع،دیابت،استومی،سرطان ،معلولین ضایعات نخاعی و  MSدر اختیار بیماران قرار می گیرد.

ارتقاء سلامت:

بیمارستان لاله پشتیبان ارتقا سلامت در جامعه

در بیمارستان لاله غربالگری دیابت،فشارخون و... انجام میشود.

همچنین آموزشهای لازم برای اصلاح سبک زندگی شامل:پیشگیری و درمان چاقی،مضرات مصرف دخانیات و ...داده می شود.

كلينيك چكاپ سلامت:

بیمارستان لاله معاینات و چکاپ سلامت کارکنان سازمانها و ارگانهای مختلف را انجام می دهد.

تور مجازی بیمارستان لاله