ICU G

از نظر ساختاری شامل دو واحد آی سی یوAوآي سي يوB بامديريت واحد مي باشد.

 بیمارانی  که نیاز به مراقبتهای ويژه دارند ،در این بخش تحت مراقبت و ادامه درمان قرار می گیرند

در این بخش پزشک متخصص مراقبتهای ویژه بصورت تمام وقت حضور دارند.این بخش دارای اتاق ایزوله و اتاقVIP مي باشد.

تور مجازی بیمارستان لاله