جراحي2

بیمارانی که کاندید جراحیهای گوش و حلق و بینی،چشم و زیبایی می باشند،با مراجعه به این بخش و انجام کارهای اولیه،به اتاق عمل منتقل شده و پس از انجام جراحی مجددا در این بخش تحت مراقبت و ادامه درمان قرار می گیرند.این بخش دارای اتاقهای دوتخته،خصوصی ،سوئیتVIPواتاق ايزوله مي باشد.

تور مجازی بیمارستان لاله