آنژيوگرافي قلب(كت لب)

این بخش با حضور اساتید و پزشکان متخصص و مجرب، کاملترین و بهترین اقدامات تشخیصی و درمانی بیماریهای قلبی در مدت زمان کوتاه،را به مراجعین ارائه می دهد.اقدامات قابل انجام در کت لب به شرح زیر است:

- كاتتريسم قلب راست و چپ (بزرگسال و خردسال)

- آنژيوگرافي و آنژيوپلاستی عروق كرونر ،مركزي و محيطي (كلیه،عروق پاو ...)

- آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي شرائين كاروتيد و ورتبرال

- بستن نقايص ديواره ای  دهليزی بطني

- درمان آنوريسم آئورت نزولي باتعبيه استنت گرافت

- والوپلاستي دريچه ميترال و دريچه شريان ريوي

- مطالعات الكترفيزيولوژي براي تعيين كانون هاي مولد

)EPS- اختلالات ريتم قلب و بررسي علل بلوك هاي قلبي (

-راديوفركانسي ابليشن به منظور درمان اختلالات سيستم

CRT دائم وICD - تعبيه انواع پيس ميكر تك حفره اي دوحفره اي-سه حفره اي و

- تعبيه پيس ميكر موقت

- آنژيوپلاستی اورژانس درحمله حاد قلبي

- بستن فيستولهاي وريدي و شرياني

بیمار ان پس ازانجام اقدامات تشخیصی و درمانی درکت لب ،به بخش های پست کت ویا سی سی یو براساس تشخیص پزشک معالج،منتقل وتحت نظر قرار می گیرند.

تور مجازی بیمارستان لاله