بهداشت دست

 

تدوين خط مشي و روش ارزش گذاري و فرهنگ سازي بهداشت دست بين پزشكان و كليه پرسنل بيمارستان        

 

سال ۲۰۱۶

                  

 

سال ۲۰۱۷

                  

 

سال ۲۰۱۸

                 

 

 

تور مجازی بیمارستان لاله