كنترل عفونت

 

 

واحد پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستان لاله  با بهره مندي از حضور اساتيد ارزشمندي همچون خانم دكتر محرز و آقاي دكتر مرداني و سايراساتيد و  انديشمندان حاذق در جهت رسيدن به تعالي سازماني و ايجاد فضاي امن و ارائه خدمات ايمن به بيماران تلاش مينمايد .

اين واحد با هدف تامين ، حفظ و ارتقاء سلامت افراد جامعه با استفاده از منابع علمي و بروز دنيا ( وزارت بهداشت كشور ، دانشگاه علوم پزشكي ايران ، مركز بيماري هاي امريكا   CDC و سازمان جهاني بهداشت  WHO....... ) اپيدمي هاي شايع را شناسايي مينمايد و از طريق نظام مراقبت عفونت هاي بيمارستاني موارد احتمالي بروز عفونت هاي بيمارستاني را شناسايي نموده و مطابق با شرايط خاص برنامه هاي عملياتي مناسب را طرح ريزي نموده و با نظارت كميته كنترل عفونت اين برنامه ها را اجرا يي مينمايد .

اين واحد از سال 88 با تشكيل تيم كنترل عفونت و جلسات منظم كميته هاي كنترل عفونت بصورت واحد تخصصي پيشگيري و كنترل عفونت از تک نفره بودن به یک واحد تخصصی متشکل از یک نفر متخصص عفونی ( به عنوان مسئول واحد ) ، سوپروایزر کنترل عفونت ، و یک نفر رابط  کنترل عفونت در هر بخش تبدیل گردید تا بتواند از تمام پتانسیل های موجود در راستای نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی استفاده نماید

همكاري در  توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي در بيمارستان و شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي كشوري و تدوين خط مشي ها ، راهنما ها و فرايند هاي مرتبط با رعايت احتياطات استاندارد و بهداشت دست و

نظارت بر انجام صحيح فرايندها با استفاده از رابطين كنترل عفونت در بخش ها و واحد هاي بيمارستان ،

همچنين شناسايي و گزارش دهي عفونت هاي بيمارستاني و بيماري هاي واگير، تحت عنوان بيماري هاي مشمول گزارش فوري و غير فوري به مركز بهداشت ،مديريت مواجهه شغلي با خون و ترشحات ،برنامه واكسيناسيون پرسنل ،ارزيابي مواد و تجهيزات مورد استفاده در حيطه كنترل عفونت  از عمده اقدامات اين واحد ميباشد .

واحد كنترل عفونت بيمارستان لاله با شعار سال 2019 سازمان بهداشت جهاني يعني " مراقبت تميز براي همه در دستان شما ست " با كمپين جهاني بهداشت دست همراهي مي نمايد .

برنامه پيشگيري و كنترل عفونت

-1سازماندهي برنامه  پيشگيري و كنترل عفونت
2-راهنماهاي فني
3-منابع انساني
4-نظام مراقبت عفونت هاي ناشي از خدمات سلامت
5-پشتيباني آزمايشگاه ميكروبيولوژي
6-بهداشت محيط
7-پايش و ارزشيابي
8-ارتباط با سلامت همگاني و ساير خدمات

 

مسئول واحد : خانم سيمين صادق پور         داخلي : 2366

 

 

تور مجازی بیمارستان لاله