مركز راديوتراپي انكولوژي بيمارستان لاله (LAROC)

Clinical Radiation Oncology)) و با استفاده از امكانات بخش بستري مشترك ، درمانگاه و دستگاه هاي مدرن شتاب دهنده خطي:

Linear Accelerator ،  Digital Simulator ، Treatment Planning System (TPS) ، و اتصال به سي تي اسكن بيمارستان براي انجام CT Simulation و دستگاه هاي مختلف دزيمتري و فيزيك راديوتراپي و كلينيك پيگيري بيماران ، و با همكاري تيمي از پزشكان متخصص ، همكاران فيزيسيست ، كارشناس رايوتراپي و كادر اداري و خدماتي به طور تمام وقت ( صبح و بعدازظهر) در خدمت بيماران مي باشد .

خدمات درماني اين مركز ، درمان هاي غير جراحي سرطان هاي توپر Solid Tumors و شامل راديوتراپ ( پرتو درماني با تكنيك هاي مختلف) ، درمان هاي سيستميك ( شيمي درماني و داروهاي هدفمند........) و درمان هاي همزمان ،  Chemoradiation ، ارائه مشاوره به گروه هاي مختلف تخصصي بيمارستان براي انجام امور تشخيصي وو درمان هاي سرطان ها ( Curative ، Palliative ) مي باشد .

براي استفاده بيماران استفاده بيماران عزيز از امكانات مركز LAROC مي توانيد به پزشكان متخصص مركز و يا در ساعات اداري به همكاران مسئول پذيرش ( ساعت 9 تا 18 ) با شماره تلفن 81472900 و يا سايت بيمارستان مراجعه نمايند.          

تور مجازی بیمارستان لاله