ليست بيمه هاي طرف قرار داد با بيمارستان لاله

رديف

نام بيمه

رديف

نام بيمه

1

بيمه آسيا

14

بيمه ايران

2

بيمه مجلس شوراي اسلامي

15

بيمه البرز

3

بيمه شركت فلات قاره

16

بيمه صدا و سيما

4

بيمه بازنشستگان شركت نفت

17

بيمه بانك ملت

5

بيمه SOS(كمك رسان)

18

بيمه بانك سپه

6

بيمه سازمان گسترش ونوسازي

19

بيمه بانك صادرات

7

بيمه شركت نفت شاغلين

20

بيمه بانك رفاه كارگران

8

بيمه پارسيان

21

بيمه بانك تجارت

9

بيمه وزارت بهداشت

22

بيمه بانك مسكن

10

بيمه ميهن

23

بيمه بانك صنعت ومعدن

11

بيمه نهاد رياست جمهوري

24

بيمه بانك مركزي

12

بيمه كار آفرين

25

بيمه بانك كشاورزي

13

بيمه هواپيمايي آسمان

26

بيمه بانك توسعه صادرات

 

 

27

بيمه بانك ملي

 

 

28

بيمه ملت

تور مجازی بیمارستان لاله