همايش هاي شهريور 96-تهران

نام كنگره

زمان برگزاري

مكان برگزاري

همايش ملي روز داروسازي ايران

   1  الي 3

سالن همايش های بين المللی پژوهشگاه وزارت نيرو

شانزدهمين همايش ساليانه انجمن علمي داروسازان ايران

(بيماری های اعصاب، روان و اعتياد)

2  الي 4

مرکز همايش های رازی

بخش پژوهشگران جوان هفتمين كنگره بين المللي هپاتيت تهران

15   الي   17

مرکز همايش های رازی

نهمين همايش بين المللي مديريت بيمارستاني

29   الي   30

مرکز همايش های رازی

بخش پژوهشگران جوان دهمين همايش انجمن خون و سرطان كودكان ايران(هماتولوژی نوزادان)

22  الي   24

مرکز آفرينش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

دهمين همايش سراسري انجمن خون و سرطان كودكان ايران(هماتولوژی نوزادان)

22  الي   24

مرکز آفرينش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

دومين كنگره بين المللي اندوسونوگرافي

22  الي   24

تهران

يازدهمين كنگره بين المللي دانش اعتياد

22  الي   24

مرکز همايش های رازی

هفدهمين كنگره بين المللي  ميكروب شناسي ايران

7  الي  9

بيمارستان امام

هجدهمين كنگره بين المللي پزشكي توليد مثل

8  الي  10

مرکز همايش های برج ميلاد

سيزدهمين كنگره بين المللي سلولهاي بنيادي رويان

8  الي  10

مرکز همايش های برج ميلاد

دوازدهمين همايش پرستاري و مامايي در پزشكي توليد مثل

8  الي  10

مرکز همايش های برج ميلاد

نوزدهمين كنگره بين المللي تازه هاي قلب و عروق

21   الي 24

مرکز همايش های برج ميلاد

تور مجازی بیمارستان لاله