تقويم آموزشي پرسنل-مرداد ماه سال 1396

نام دوره

تاريخ برگزاري

ساعت برگزاري

محل برگزاري

فراگيران

بهداشت محيط اصناف

96/5/1-5

14-16

سالن كنفرانس

پرسنل خدمات ، تغذيه و لندري

دوره آموزشي مديريت پرستاري

96/5/2-8-15

8-14

مركز همايش هاي رازي

از قبل تعيين شده است

راديوگرافي ديجيتال و انفورماتيك

96/5/4

9-14

معاونت غذا و دارو

مسئول تجهيزات پزشكي 

آزمون احياء نوزادان

96/5/4

8:30-12

معاونت درمان ايران

از قبل تعيين شده است

كنگره ملي دومين جشواره خودمراقبتي و آموزش بيمار

96/5/4-6

8-15

مركز همايش هاي بيمارستان امام خميني

ازقبل تعيين شده است

بهداشت محيط اصناف

96/5/7-11

14-16

سالن كنفرانس

پرسنل خدمات ، تغذيه و لندري

كنترل عفونت در بخش هاي ويژه

96/5/7

8-10

سالن كنفرانس

پرستار و ماما

ستاد هدايت و EOC

96/5/9

9-13

مركز همايش هاي رازي

از قبل تعيين شده است

ارزيابي سلامت جنين ( NST )

96/5/9

8:30-13

بيمارستان صارم

از قبل تعيين شده است

محاسبات داروئي

96/5/12

8-13

دانشكده پرستاري بهشتي

از قبل تعيين شده است

چگونگي اجرا دستورالعمل نظافت و شستشوي بخش هاي بيمارستاني

96/5/14

14-16

سالن كنفرانس

خدمات

چگونگي اجرا دستورالعمل نظافت و شستشوي بخش هاي بيمارستاني

96/5/17

14-16

سالن كنفرانس

خدمات

اختلال آب و الكتروليت ها در ICU  

96/5/18

14-16

سالن كنفرانس

پرستار و ماما

مديريت بيماران ترومائي

96/5/18

8-14

مركز همايش هاي رازي

از قبل تعيين شده است

احتياطات استاندارد

96/5/22

14-16

سالن كنفرانس

پرستار و ماما

ICP و مراقبت هاي پرستاري

96/5/23

14-16

سالن كنفرانس

پرستار و ماما

كنفرانس يك روزه توكوكارديوگرافي

96/5/25

8-14

كتابخانه مركزي دانشگاه ايران

ازقبل تعيين شده است

HPV

96/5/26

10-13

سالن كنفرانس

پزشك و پرستار و ماما

پيشگيري و درمان زخم فشاري

96/5/29

14-16

سالن كنفرانس

پرستار و ماما

كنگره بين المللي استاندارد هاي تجهيزات پزشكي

96/5/30-31

8-17

مركز همايش هاي رازي

از قبل تعيين شده است

تور مجازی بیمارستان لاله