تقويم آموزشي پرسنل-تير ماه سال 1396

نام دوره

تاريخ برگزاري

ساعت برگزاري

محل برگزاري

فراگيران

هموويژلانس

3/4/96

8-14

بيمارستان صارم

ازقبل تعيين شده است

حاملگي پرخطر و غربالگري

7/4/96

8-14

بيمارستان صارم

ازقبل تعيين شده است

خونريزي و مديريت شوك دربارداري

10/4/96

8-14

بيمارستان صارم

ازقبل تعيين شده است

كارگاه پرسنل جديدالورود

10/4/96

8-13

سالن كنفرانس بيمارستان لاله

پرسنل جديدالورود

نظافت و شستشوي وسايل اتاق بيمار و تجهيزات بيمار

11/4/96

8-10

سالن كنفرانس بيمارستان لاله

كمك بهياران

ايمني و ارزيابي ريسك هاي شغلي

13/4/96

14-16

سالن كنفرانس بيمارستان لاله

همه گروه ها

دوره آموزشي ccu

14/4/96

8-10

بيمارستان قلب رجائي

ازقبل تعيين شده است

كارگاه ارتوپدي

16-15/4/96

8-14

بيمارستان آتيه

ازقبل تعيين شده است

كارگاه پايش شير مادر شش ماهه دوم 95

17/4/96

8:30-14

معاونت درمان دانشگاه ايران

ازقبل تعيين شده است

مديريت خطرات باليني

17/4/96

8-10

سالن كنفرانس بيمارستان لاله

پرستار-ماما

نظام مراقبت مرگ 1-59 ماهه و مرگ و مير پري ناتال

20/4/96

8-13

معاونت درمان دانشگاه ايران

ازقبل تعيين شده است

احياء قلبي - ريوي نوزادان

20/4/96

7:45-15

بيمارستان ارتش

ازقبل تعيين شده است

كنترل خونريزي پس از زايمان

21/4/96

8-14

بيمارستان صارم

ازقبل تعيين شده است

مديريت عفونت هاي ريوي بيمارستاني

22/4/96

10-13

سالن كنفرانس بيمارستان لاله

پزشكان-پرستاران-ماماها

كارگاه احياء كودكان

22/4/96

8-14

بيمارستان علي اصغر

ازقبل تعيين شده است

بيماري هاي قابل گزارش 1

24/4/96

8-10

سالن كنفرانس بيمارستان لاله

پرستار-ماما

ژنتيك پزشكي در بيماري هاي زنان

24/4/96

10-12

سالن كنفرانس بيمارستان لاله

پزشكان-پرستاران-ماماها

كارگاه سه روزه ترويج تغذيه باشير مادر

24/4/96

8-14

بيمارستان صارم

ازقبل تعيين شده است

بيماري هاي قابل گزارش 1

27/4/96

14-16

سالن كنفرانس بيمارستان لاله

پرستار-ماما

ارتقاء ايمني داروئي

31/4/96

14-16

سالن كنفرانس

پرستار-ماما

تور مجازی بیمارستان لاله