داروخانه

 

 

بيمارستان لاله داراي دو داروخانه بستري ( جهت ارائه دارو به بخشهاي بستري و اورژانس بيمارستان ) وداروخانه فلامك ( جهت فروش دارو به بيماران سرپايي ) مي باشد

اسامي سهامداران : 1 - دكتر افتخاري كندلجي منصور  2 - دكتر سمارك فاطمه  3 - دكتر مهتا سامي زاده  4 - دكتر غفاري محبوبه

 

تور مجازی بیمارستان لاله