تقويم آموزشي پرسنل-ارديبهشت ماه سال 1396

نام دوره

محل برگزاري

فراگيران

ساعت برگزاري

تاريخ برگزاري

كنگره بين المللي سلامت درحوادث و بلايا

مركز همايش هاي رازي

مسئول ايمني

8:00-14:00

96/02/02-04

سلامت روان

سالن كنفرانس

همه گروه ها

10:00-13:00

96/02/03

كارگاه آموزشي مادر باردار پرخطر

بيمارستان اكبر آبادي

از قبل تعيين شده

8:30-14:00

96/02/03

درس هاي آموخته شده

بيمارستان قلب رجائي

سوپروايزر آموزشي

8:00-14:00

96/02/07

كارگاه مديريت درد دركودكان

دانشكده پرستاري ايران

از قبل تعيين شده

8:00-14:00

96/02/11

تماس پوستي مادر و نوزاد و شروع تغذيه باشير مادر

سالن كنفرانس

ماما-پرستار

8:00-10:00

96/02/17

احتياطات استاندارددرموازين كنترل عفونت

سالن كنفرانس

همه گروه ها

8:00-10:00

96/02/20

قوانين مديريت پسماند

سالن كنفرانس

كمك بهياران

14:00-16:00

96/02/20

 
تور مجازی بیمارستان لاله